نوشته‌ها

كمبودها و محدوديتها در قانون تبلیغات انتخاباتی

اصول كلي حاكم بر تبليغات نمایندگان و انتخابات آزاد و منصفانه

/
استفاده از اصطلاح مبارزه انتخاباتي تا پيش از دهه 1780 رايج نبـود…