نوشته‌ها

طراحی سایت در تهرانطراحی سایت در تهران

بي توجهي به تبليغات نمایندگان مجلس در نظام نامه هاي انتخاباتي ايران

/
منبع حقوق اساسي ايران قانون اساسي 14 ذي القعده 1324 قمري و مـ…
كمبودها و محدوديتها در قانون تبلیغات انتخاباتی

اصول كلي حاكم بر تبليغات نمایندگان و انتخابات آزاد و منصفانه

/
استفاده از اصطلاح مبارزه انتخاباتي تا پيش از دهه 1780 رايج نبـود…