تبلیغات نمایندگان مجلس یازدهم

روش های نوین تبلیغاتی انتخاباتی با استفاده از روش های مدرن بازاریابی و تبلیغات اینترنتی و محیطی