تبليغات نمایندگان در قانون انتخابات

قانون انتخابات 1370 و آخرين اصـلاحيه آن در 1378 از مـواد 56 تـا 65 چـارچوب كلـي تبليغـات نمایندگان را در چند حوزه ترسيم كرده است. قبل از هرگونه داوري در خصوص ابعـاد و مختـصات و نقاط ضعف اين چارچوب، اشاره به سرفصل هاي مهم آن لازم به نظر مي رسد.

  1. زمان تبليغات: در اينجا قانونگذار زمان انجام تبليغات را از هشت روز قبل تا 24 ساعت قبـل از زمان آغاز رأي گيري تعيين كرده است . البته، در تاريخ 29/11/1370 تفـسيري بـر ايـن مـاده انجـام شده بود كه در قانون 1378 نيز همچنان معتبر تلقي شده است. موضوع اين استفساريه انجام تبليغات قبل از هشت روز مجاز است كه پاسخ مجلس آن است كه “ممنوعيت تبليغاتي از زمان ثبـت نـام تـا زمان اعلام اسامي كانديداهاي تأييد شده توسط هيـأت اجرايـ ي اسـت و شـامل قبـل و بعـد از زمـان مذكور نخواهد بود، مشروط به آن كه تحت عنوان كاندياتوري نباشد.”
  2. انواع تبليغات مجاز: در اين بخش قانونگذار طي چند ماده حدود تبليغات مجاز را ترسيم كـرده است. اينگونه مواد تبليغاتي عبارتند از : عكس براي تراكت و زندگينامه و جزوه سخنراني و پرسش و پاسخ . علاوه بر اين، ماده ديگري از قـانون چـارچوب و چگـونگي اعـلام نظر شخصيتها و حمايت از نامزد مورد نظر به صراحت مشخص شده است. چنانكه در تبصره مـاده مذكور به صراحت آمده است كه : ” اعلام نظر شخصيتها در تأييد نامزدها به شـرطي مجـاز اسـت كه بدون ذكر عنوان و مسؤوليت آنها باشد و مـدرك كتبـي مربـوط بـه امـضاي آن هـا تـسليم هيـأت اجرايي انتخابات شده باشـد .در مجمـوع، جهـت گيـري تبليغـات نامزدها بايد تأكيد بر شايستگيهاي داوطلب نمايندگي باشد.
  3. تبليغات ممنوع: متأسفانه، دامنه ممنوعيتها در اين قانون بسي فراتـر از امـور مجـاز اسـت . در دنيا مبارزات انتخاباتي درون چارچوبي قانوني صورت مي پذيرد. نوع ترغيبها و مقدار هزينـه هـايي كه نامزدها و رأي دهندگان مجاز به استفاده از آنها هستند ، محدود است. البته قانونگـذاران معمـولاً با توجه به پيشرفتهاي علم بازاريابي و مديريت سعي دارند فقط چارچوبها را تعيين كنند و مراقـب برخي فسادهاي رفتاري باشند، اما نامزد را از بهره گيري از روشهاي مشروع تبليغاتي منع نمـي كننـد. در اغلب كشورها ارتشاء، اجبـار، هزينـه بـيش ازحـد يـا روشـهاي فاسـد ديگـر وجـود دارد . در دموكراسـيهـاي پيـشرفته سـعي كـردهانـد تـا ايـن سـوء اسـتفادههـا را تـا حـد زيـادي بـا برقـراري محدوديتهاي قانوني و ايجاد تغييرات فرهنگي مهار كنند . تنظيم مجموعه اي از رويـه هـاي قـضايي درباره روشهاي مجاز بسياري از سوء استفاده ها را مهار كرده است . محـدوديت هزينـه مجـاز سـبب جلوگيري از شكلهاي آشكارتر ارتشاي جمعي شده است . ناخشنودي مردم از فساد، سياسـتمداران را به رفتار اخلاقي ترغيب كرده است ، چرا كه مي ترسند افشا شوند. هرچند در دموكراسي دريافته اند كه به سهولت ميتوان مانع ارتشا و تقلب شد، اما نظارت بر هزينه هاي بيش از حـد و عـدم دسترسي به رسانه ها كاري دشوارتر بوده است. برابري ميدان مبارزه براي همه رقيبان امري است كـه در كمتر جايي اتفاق افتاده است و البته ، در همه جا دسترسي بـه پـول و رسـانه هـا ريـشة اصـلي ايـن نابرابري بوده است.
    در ايران قانونگذار طي مواد مختلف سعي كرده است ممنوعيت هاي تبليغاتي نامزدهـا را ترسـيم كند. ممنوعيت استفاده از هرگونـه پلاكـارد، پوسـتر، ديوارنويـسي، كاروانهـاي سياسـي، اسـتفاده از بلندگوي سيار خارج از محل سخنراني و امثال آن . پاره يـا معـدوم و مخـدوش كـردن آگهـي هـاي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي كه در محل هاي مجاز الصاق شدهاند، در زمان قـانوني تبليغـات ،تبليغ در صدا و سـيما، نمازجمعـه،وسـايل رسـمي و دولتـي، كاركنـان در سـاعات
    اداري،وسـايل وامكانـات وزارتخانـه هـا، شـركتهاي دولتـي و مؤسـسات وابـسته بـه شـهرداريها و شركتهاي وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتي كه به هر مقدار از بودجـه عمـومي اسـتفاده مـي كننـد، نهادهايي كه دارايي آنان از اموال عمومي است، نشريات و مطبوعات متعلق بـه آنهـا ، اعضاي هيأتهاي اجرايي، هرگونـه الـصاق ونـصب اعلاميه ، عكس، پوستر، بنر و پارچه هاي تبليغاتي ،تبليـغ در محـل اخـذ رأي، تبليغ عليه داوطلبان ديگر از سوي نامزد يا طرفداران آنهـا و هرگونـه هتـك حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي ازسوي عموم مردم.
  4. ستادهاي انتخاباتي: به موجب قـانون سـتاد تبليغـات انتخابـات مركـزي اسـت كـه فعاليـت هـاي تبليغاتي نامزدها مندرج در فصل ششم قـانون انتخابـات در آن سـاماندهي و انجـام مـي شـود، ستادهاي مذكور صرفاً در مراكزبخشها، شهرها و شهرستانها داير مي شوند.

درباره ما

شرکت طراحی سایت فانوس رائه دهنده راهکارهای خلاقانه و نوین در طراحی وب سایت، طراحی سایت خرید اینترنتی ، طراحی سایت پزشکی، طراحی سایت ورزشی، طراحی سایت صنعتی، طراحی سایت خودرو، طراحی سایت حرفه ای، طراحی سایت بازرگانی ، طراحی سایت شرکتی، طراحی سایت هنری، طراحی سایت موزیک و فیلم، طراحی سایت شخصی، طراحی سایت خبری، طراحی سایت املاک، طراحی سایت کاریابی، طراحی سایت آگهی، طراحی سایت هتل، طراحی سایت آژانس مسافرتی، طراحی سایت مدارس ، طراحی سایت آموزشی ، طراحی سایت اجاره ویلا ، طراحی سایت آرایشی،

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید