بي توجهي به تبليغات نمایندگان مجلس در نظام نامه هاي انتخاباتي ايران

منبع حقوق اساسي ايران قانون اساسي 14 ذي القعده 1324 قمري و مـتمم قـانون اساسـي مـورخ 29 شعبان 1325 قمري است. در قـانون نخـست كـه 51 اصـل دارد، از تـشكيل مجلـس شـوراي ملـي و مجلس سنا و حدود اختيارات و وظايف آنها گفت وگو شده است. در مـتمم قـانون اساسـي مـذهب رسمي ايران، حقوق ملت، قواي مملكتي، شكل حكومـت، حقـوق سـلطنت، اقتـدار محـاكم، طـرز تشكيل انجمنهاي ايالتي و ولايتي و وضع ماليات سخن رفته است.
نخستين نظامنامه انتخاباتي ايران كه بـه نظامنامـه انتخابـات اصـنافي شـهرت دارد ، در 19 رجـب 1324 قمري تصويب شد. اين نظامنامه سكنه ايران را از لحاظ شركت در انتخابـات ، بـه شـش طبقـه تقسيم كرد: شاهزادگان و قاجاريـه، علمـا و طـلاب، اعيـان و اشـراف، تجـار، ملاكـين و فلاحـين و اصناف، اما نواقص انتحابات اصنافي به زودي آشكار شد و نظامنامه جديدي در تـاريخ 12 جمـادي الثاني 1327 به تصويب كميسيون مخصوصي (بعد از دوره اول مجلس ) رسـيد و انتخابـات دوره دوم مجلس به موجب مقررات همين نظامنامه اجرا شـد.
نيز پس از دو سال اجرا ملغي شد و قانون جديد در جلسه مورخ 28 شوال 1329 به تصويب مجلـس شوراي ملي (دوره دوم) رسيد. اين قانون نيز به واسطه پاره اي نواقص در تـاريخ 12 5 شـهريور، و12 مهر1304 ،12 تير 1306 ،10 مهر 1313 و 27 مرداد 1322 مورد تجديد نظرقرار گرفت. در همه اين قوانين، مباحث اصلي حول نحوه انتخابات (صنفي يـا حـوزه اي بـودن)، شـرايط رأي دهندگان و انتخاب شوندگان، حوزه هـاي مختلـف رأي گيـري، محرومـان از حـق رأي، طـرق رأي دادن و استخراج آرا و شكايات واصله متمركـز گرديـد و هـيچ گونـه نـامي از تبليغـات انتخابـاتي نمایندگان مجلس و همه اين قوانين در كنار نواقص فراوان از اين نقطه ضعف نيز برخوردارند كه در آنها هيچ اشاره اي به تبليغات انتخاباتي نشده بود. البته، شـايد علـت آن به عدم رقابت شـديد نامزدهـا و دخالـت خودكامـه در انتخاباتهـا برمـي گـشت، ولـي در زمـاني كـه مبــارزات انتخابــاتي در غــرب وارد فــاز رقــابتي شــده، تبليغــات در آن حــرف اول را مــيزد، ايــن بي توجهي در نظام نامه هاي انتخاباتي ايران قابل توجيه نيست . گويي اصلاً نيازي نبود تا مردم نامزدهـا را بشناسند، يا نامزدها خـود را بـه مـردم معرفـي كننـد . فـصل شـشم از مـواد 38 تـا 42 اولـين قـانون مصوب 17 بهمن 1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران به امر انتخابات مجلس شوراي ملي تبليغات اختصاص يافت. اين مسأله براي اولين بار بود كه در تاريخ قوانين انتخاباتي مطـرح مـيشـد.
اين فصل، البته قبل از آنكه به لحاظ فنـي مـورد توجـه قـرار گيـرد ، بـه لحـاظ سياسـي مـورد توجـه گروههاي سياسي قرار گرفت؛ بخصوص كه گروههاي چپ و ملي معتقد بودنـد ابزار هـاي تبليغـاتي در انحصار حزب جمهـوري اسـلامي اسـت و ايـن شـرايط را ناعادلانـه مـي دانـستند. دومـين قـانون انتخابات مجلـس شـورا در /9 12/1362 تـصويب شـد كـه تبليغـات همچنـان فـصل مهمـي از آن را تــشكيل مــيداد (ســائلي كــرده ده، 1378 :357-361 .
قانون مصوب /9/7 1378 نيز فصل مهمي از قانون (فـصل شـشم قـانون 1378 (و آيـيننامـه اجرايـي قـانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي)فصل چهارم آييننامه اجرايي مصوب 21/ 9 /1378 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي) به تبليغات انتخاباتي اختصاص يافت.

درباره ما

شرکت طراحی سایت فانوس رائه دهنده راهکارهای خلاقانه و نوین در طراحی وب سایت، طراحی سایت خرید اینترنتی ، طراحی سایت پزشکی، طراحی سایت ورزشی، طراحی سایت صنعتی، طراحی سایت خودرو، طراحی سایت حرفه ای، طراحی سایت بازرگانی ، طراحی سایت شرکتی، طراحی سایت هنری، طراحی سایت موزیک و فیلم، طراحی سایت شخصی، طراحی سایت خبری، طراحی سایت املاک، طراحی سایت کاریابی، طراحی سایت آگهی، طراحی سایت هتل، طراحی سایت آژانس مسافرتی، طراحی سایت مدارس ، طراحی سایت آموزشی ، طراحی سایت اجاره ویلا ، طراحی سایت آرایشی،

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید