دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه شنبه یکشنبه
06.00 - 07.00
مراقبت های بهداشتی اولیه
06.00 - 07.00
دن تروی ، پروفسور
Office 367, Hall A
مراقبت های بهداشتی اولیه06.00 - 07.00
Ann Blyumin, Prof.
Office 367, Hall A
مراقبت های بهداشتی اولیه
06.00 - 07.00
دن تروی ، پروفسور
Office 367, Hall A
مراقبت های بهداشتی اولیه06.00 - 07.00
Ann Blyumin, Prof.
Office 367, Hall A
درمانگاه چشم
06.00 - 07.00
سو کالینز
Office 114, Hall C
درمانگاه چشم06.00 - 07.00
Sue Collins
Office 114, Hall C
عمل جراحی
06.00 - 10.00
جان دی تام
Office 6, Hall B
عمل جراحی06.00 - 10.00
John D. Tom
Office 6, Hall B
درمانگاه اطفال
07.00 - 10.00
دن تروی ، پروفسور
Office 112, Hall C
درمانگاه اطفال07.00 - 10.00
Ann Blyumin, Prof.
Office 112, Hall C
درمانگاه چشم
06.00 - 07.00
سو کالینز
Office 114, Hall C
درمانگاه چشم06.00 - 07.00
Sue Collins
Office 114, Hall C
07.00 - 08.00
کلینیک زنان و زایمان
07.00 - 09.00
رابرت براون، پروفسور
Office 224, Hall B
کلینیک زنان و زایمان07.00 - 09.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
کلینیک زنان و زایمان
07.00 - 09.00
رابرت براون، پروفسور
Office 224, Hall B
کلینیک زنان و زایمان07.00 - 09.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
کلینیک زنان و زایمان
07.00 - 09.00
رابرت براون، پروفسور
Office 224, Hall B
کلینیک زنان و زایمان07.00 - 09.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
درمانگاه اطفال
07.00 - 10.00
دن تروی ، پروفسور
Office 112, Hall C
درمانگاه اطفال07.00 - 10.00
Ann Blyumin, Prof.
Office 112, Hall C
کلینیک زنان و زایمان
07.00 - 11.00
رابرت براون، پروفسور
Office 224, Hall B
کلینیک زنان و زایمان07.00 - 11.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
مراقبت های بهداشتی اولیه
09.00 - 11.00
رابرت براون، پروفسور
Office 112, Hall C
مراقبت های بهداشتی اولیه09.00 - 11.00 Robert Brown, Prof. Office 112, Hall C
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
درمانگاه اطفال
09.00 - 11.00
کلر میچل، پروفسور
Office 112, Hall C
درمانگاه اطفال09.00 - 11.00
Clare Mitchell, Prof.
Office 112, Hall C
مراقبت های بهداشتی اولیه
09.00 - 11.00
رابرت براون، پروفسور
Office 112, Hall C
مراقبت های بهداشتی اولیه09.00 - 11.00
Robert Brown, Prof.
Office 112, Hall C
درمانگاه اطفال
09.00 - 11.00
کلر میچل، پروفسور
Office 112, Hall C
درمانگاه اطفال09.00 - 11.00
Clare Mitchell, Prof.
Office 112, Hall C
مراقبت های بهداشتی اولیه
09.00 - 10.00
رابرت ون
Office 207, Hall B
مراقبت های بهداشتی اولیه09.00 - 10.00
Robert van Hex
Office 207, Hall B
مراقبت های بهداشتی اولیه
09.00 - 10.00
رابرت ون
Office 207, Hall B
مراقبت های بهداشتی اولیه09.00 - 10.00
Robert van Hex
Office 207, Hall B
10.00 - 11.00
کلینیک
10.00 - 12.50
ارلین میلون
Office 150, Hall B
کلینیک10.00 - 12.50
Earlene Milone, Prof.
Office 150, Hall B
کلینیک قلب
10.00 - 13.00
جان دی تام
Office 25, Hall A
کلینیک قلب10.00 - 13.00
John D. Tom
Office 25, Hall A
کلینیک زنان و زایمان
10.00 - 11.00
رابرت براون، پروفسور
Office 224, Hall B
کلینیک زنان و زایمان10.00 - 11.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
کلینیک زنان و زایمان
10.00 - 11.00
رابرت براون، پروفسور
Office 224, Hall B
کلینیک زنان و زایمان10.00 - 11.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
کلینیک زنان و زایمان
12.00 - 13.00
تیم دانکن
Office 224, Hall B
کلینیک زنان و زایمان12.00 - 13.00
Tim Duncan
Office 224, Hall B
عمل جراحی
12.15 - 16.00
جان دی تام
Office 6, Hall B
عمل جراحی12.15 - 16.00
John D. Tom
Office 6, Hall B
توانبخشی سرپایی
13.00 - 16.00
رابرت ون
Gym Arena
توانبخشی سرپایی13.00 - 16.00
Robert van Hex
Gym Arena
درمانگاه اطفال
12.20 - 13.00
کلر میچل، پروفسور
Office 112, Hall C
درمانگاه اطفال12.20 - 13.00
Clare Mitchell, Prof.
Office 112, Hall C
درمانگاه اطفال
12.20 - 13.00
کلر میچل، پروفسور
Office 112, Hall C
درمانگاه اطفال12.20 - 13.00
Clare Mitchell, Prof.
Office 112, Hall C
13.00 - 14.00
درمانگاه اطفال
13.30 - 16.00
کلر میچل، پروفسور
Office 112, Hall C
درمانگاه اطفال13.30 - 16.00
Clare Mitchell, Prof.
Office 112, Hall C
کلینیک زنان و زایمان
13.00 - 15.00
تیم دانکن
Office 224, Hall B
کلینیک زنان و زایمان13.00 - 15.00
Tim Duncan
Office 224, Hall B
کلینیک زنان و زایمان
13.00 - 14.00
تیم دانکن
Office 224, Hall B
کلینیک زنان و زایمان13.00 - 14.00
Tim Duncan
Office 224, Hall B
کلینیک
13.00 - 16.00
ارلین میلون
Office 150, Hall B
کلینیک13.00 - 16.00
Earlene Milone, Prof.
Office 150, Hall B
کلینیک قلب
13.00 - 15.30
جان دی تام
Office 25, Hall A
کلینیک قلب13.00 - 15.30
John D. Tom
Office 25, Hall A
کلینیک
13.00 - 17.00
ارلین میلون
Office 150, Hall B
کلینیک13.00 - 17.00
Earlene Milone, Prof.
Office 150, Hall B
درمانگاه چشم
13.00 - 17.00
سو کالینز
Office 114, Hall C
درمانگاه چشم13.00 - 17.00
Sue Collins
Office 114, Hall C
عمل جراحی
13.00 - 14.00
جان دی تام
Office 6, Hall B
عمل جراحی13.00 - 14.00
John D. Tom
Office 6, Hall B
14.00 - 15.00
کلینیک قلب
14.00 - 16.00
جان دی تام
Office 25, Hall A
کلینیک قلب14.00 - 16.00
John D. Tom
Office 25, Hall A
15.00 - 16.00
توانبخشی سرپایی
15.00 - 19.00
سو کالینز
Gym Arena
توانبخشی سرپایی15.00 - 19.00
Sue Collins
Gym Arena
عمل جراحی
15.00 - 19.00
جان دی تام
Office 6, Hall B
عمل جراحی15.00 - 19.00
John D. Tom
Office 6, Hall B
عمل جراحی
15.00 - 19.00
رابرت ون
Office 6, Hall B
عمل جراحی15.00 - 19.00
Robert van Hex
Office 6, Hall B
توانبخشی سرپایی
16.00 - 19.00
رابرت ون
Gym Arena
توانبخشی سرپایی16.00 - 19.00
Robert van Hex
Gym Arena
16.00 - 17.00
عمل جراحی
16.00 - 17.45
جان دی تام
Office 6, Hall B
عمل جراحی16.00 - 17.45
John D. Tom
Office 6, Hall B
کلینیک دندانپزشکی
16.00 - 17.00
مرد نورما آبی
Office 8, Hall A
کلینیک دندانپزشکی16.00 - 17.00
Norma Blueman
Office 8, Hall A
کلینیک دندانپزشکی
16.00 - 20.00
مرد نورما آبی
Office 8, Hall A
کلینیک دندانپزشکی16.00 - 20.00
Norma Blueman
Office 8, Hall A
کلینیک دندانپزشکی
16.00 - 20.00
مرد نورما آبی
Office 8, Hall A
کلینیک دندانپزشکی16.00 - 20.00
Norma Blueman
Office 8, Hall A
مراقبت های بهداشتی اولیه
17.00 - 20.00
ارلین میلون
Office 150, Hall B
مراقبت های بهداشتی اولیه17.00 - 20.00
Earlene Milone, Prof.
Office 150, Hall B
17.00 - 18.00
مراقبت های بهداشتی اولیه
17.00 - 20.00
ارلین میلون
Office 150, Hall B
مراقبت های بهداشتی اولیه17.00 - 20.00
Earlene Milone, Prof.
Office 150, Hall B
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

شنبه

یکشنبه

دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه شنبه یکشنبه
06.00 - 07.00
مراقبت های بهداشتی اولیه
06.00 - 07.00
دن تروی ، پروفسور
Office 367, Hall A
مراقبت های بهداشتی اولیه06.00 - 07.00
Ann Blyumin, Prof.
Office 367, Hall A
مراقبت های بهداشتی اولیه
06.00 - 07.00
دن تروی ، پروفسور
Office 367, Hall A
مراقبت های بهداشتی اولیه06.00 - 07.00
Ann Blyumin, Prof.
Office 367, Hall A
07.00 - 08.00
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
مراقبت های بهداشتی اولیه
09.00 - 11.00
رابرت براون، پروفسور
Office 112, Hall C
مراقبت های بهداشتی اولیه09.00 - 11.00
Robert Brown, Prof.
Office 112, Hall C
مراقبت های بهداشتی اولیه
09.00 - 11.00
رابرت براون، پروفسور
Office 112, Hall C
مراقبت های بهداشتی اولیه09.00 - 11.00 Robert Brown, Prof. Office 112, Hall C
مراقبت های بهداشتی اولیه
09.00 - 10.00
رابرت ون
Office 207, Hall B
مراقبت های بهداشتی اولیه09.00 - 10.00
Robert van Hex
Office 207, Hall B
مراقبت های بهداشتی اولیه
09.00 - 10.00
رابرت ون
Office 207, Hall B
مراقبت های بهداشتی اولیه09.00 - 10.00
Robert van Hex
Office 207, Hall B
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
مراقبت های بهداشتی اولیه
17.00 - 20.00
ارلین میلون
Office 150, Hall B
مراقبت های بهداشتی اولیه17.00 - 20.00
Earlene Milone, Prof.
Office 150, Hall B
مراقبت های بهداشتی اولیه
17.00 - 20.00
ارلین میلون
Office 150, Hall B
مراقبت های بهداشتی اولیه17.00 - 20.00
Earlene Milone, Prof.
Office 150, Hall B
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه شنبه یکشنبه
07.00 - 08.00
درمانگاه اطفال
07.00 - 10.00
دن تروی ، پروفسور
Office 112, Hall C
درمانگاه اطفال07.00 - 10.00
Ann Blyumin, Prof.
Office 112, Hall C
درمانگاه اطفال
07.00 - 10.00
دن تروی ، پروفسور
Office 112, Hall C
درمانگاه اطفال07.00 - 10.00
Ann Blyumin, Prof.
Office 112, Hall C
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
درمانگاه اطفال
09.00 - 11.00
کلر میچل، پروفسور
Office 112, Hall C
درمانگاه اطفال09.00 - 11.00
Clare Mitchell, Prof.
Office 112, Hall C
درمانگاه اطفال
09.00 - 11.00
کلر میچل، پروفسور
Office 112, Hall C
درمانگاه اطفال09.00 - 11.00
Clare Mitchell, Prof.
Office 112, Hall C
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
درمانگاه اطفال
12.20 - 13.00
کلر میچل، پروفسور
Office 112, Hall C
درمانگاه اطفال12.20 - 13.00
Clare Mitchell, Prof.
Office 112, Hall C
درمانگاه اطفال
12.20 - 13.00
کلر میچل، پروفسور
Office 112, Hall C
درمانگاه اطفال12.20 - 13.00
Clare Mitchell, Prof.
Office 112, Hall C
13.00 - 14.00
درمانگاه اطفال
13.30 - 16.00
کلر میچل، پروفسور
Office 112, Hall C
درمانگاه اطفال13.30 - 16.00
Clare Mitchell, Prof.
Office 112, Hall C
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه شنبه یکشنبه
06.00 - 07.00
عمل جراحی
06.00 - 10.00
جان دی تام
Office 6, Hall B
عمل جراحی06.00 - 10.00
John D. Tom
Office 6, Hall B
07.00 - 08.00
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
عمل جراحی
12.15 - 16.00
جان دی تام
Office 6, Hall B
عمل جراحی12.15 - 16.00
John D. Tom
Office 6, Hall B
13.00 - 14.00
عمل جراحی
13.00 - 14.00
جان دی تام
Office 6, Hall B
عمل جراحی13.00 - 14.00
John D. Tom
Office 6, Hall B
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
عمل جراحی
15.00 - 19.00
جان دی تام
Office 6, Hall B
عمل جراحی15.00 - 19.00
John D. Tom
Office 6, Hall B
عمل جراحی
15.00 - 19.00
رابرت ون
Office 6, Hall B
عمل جراحی15.00 - 19.00
Robert van Hex
Office 6, Hall B
16.00 - 17.00
عمل جراحی
16.00 - 17.45
جان دی تام
Office 6, Hall B
عمل جراحی16.00 - 17.45
John D. Tom
Office 6, Hall B
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید

دوشنبه

سه شنبه

پنج شنبه

جمعه

یکشنبه

دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه شنبه یکشنبه
07.00 - 08.00
کلینیک زنان و زایمان
07.00 - 09.00
رابرت براون، پروفسور
Office 224, Hall B
کلینیک زنان و زایمان07.00 - 09.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
کلینیک زنان و زایمان
07.00 - 09.00
رابرت براون، پروفسور
Office 224, Hall B
کلینیک زنان و زایمان07.00 - 09.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
کلینیک زنان و زایمان
07.00 - 09.00
رابرت براون، پروفسور
Office 224, Hall B
کلینیک زنان و زایمان07.00 - 09.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
کلینیک زنان و زایمان
07.00 - 11.00
رابرت براون، پروفسور
Office 224, Hall B
کلینیک زنان و زایمان07.00 - 11.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
کلینیک زنان و زایمان
10.00 - 11.00
رابرت براون، پروفسور
Office 224, Hall B
کلینیک زنان و زایمان10.00 - 11.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
کلینیک زنان و زایمان
10.00 - 11.00
رابرت براون، پروفسور
Office 224, Hall B
کلینیک زنان و زایمان10.00 - 11.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
کلینیک زنان و زایمان
12.00 - 13.00
تیم دانکن
Office 224, Hall B
کلینیک زنان و زایمان12.00 - 13.00
Tim Duncan
Office 224, Hall B
13.00 - 14.00
کلینیک زنان و زایمان
13.00 - 15.00
تیم دانکن
Office 224, Hall B
کلینیک زنان و زایمان13.00 - 15.00
Tim Duncan
Office 224, Hall B
کلینیک زنان و زایمان
13.00 - 14.00
تیم دانکن
Office 224, Hall B
کلینیک زنان و زایمان13.00 - 14.00
Tim Duncan
Office 224, Hall B
14.00 - 15.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه شنبه یکشنبه
10.00 - 11.00
کلینیک قلب
10.00 - 13.00
جان دی تام
Office 25, Hall A
کلینیک قلب10.00 - 13.00
John D. Tom
Office 25, Hall A
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
کلینیک قلب
13.00 - 15.30
جان دی تام
Office 25, Hall A
کلینیک قلب13.00 - 15.30
John D. Tom
Office 25, Hall A
14.00 - 15.00
کلینیک قلب
14.00 - 16.00
جان دی تام
Office 25, Hall A
کلینیک قلب14.00 - 16.00
John D. Tom
Office 25, Hall A
15.00 - 16.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید

دوشنبه

چهار شنبه

شنبه

دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه شنبه یکشنبه
10.00 - 11.00
کلینیک
10.00 - 12.50
ارلین میلون
Office 150, Hall B
کلینیک10.00 - 12.50
Earlene Milone, Prof.
Office 150, Hall B
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
کلینیک
13.00 - 16.00
ارلین میلون
Office 150, Hall B
کلینیک13.00 - 16.00
Earlene Milone, Prof.
Office 150, Hall B
کلینیک
13.00 - 17.00
ارلین میلون
Office 150, Hall B
کلینیک13.00 - 17.00
Earlene Milone, Prof.
Office 150, Hall B
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید

دوشنبه

پنج شنبه

شنبه

دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه شنبه یکشنبه
06.00 - 07.00
درمانگاه چشم
06.00 - 07.00
سو کالینز
Office 114, Hall C
درمانگاه چشم06.00 - 07.00
Sue Collins
Office 114, Hall C
درمانگاه چشم
06.00 - 07.00
سو کالینز
Office 114, Hall C
درمانگاه چشم06.00 - 07.00
Sue Collins
Office 114, Hall C
07.00 - 08.00
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
درمانگاه چشم
13.00 - 17.00
سو کالینز
Office 114, Hall C
درمانگاه چشم13.00 - 17.00
Sue Collins
Office 114, Hall C
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه شنبه یکشنبه
16.00 - 17.00
کلینیک دندانپزشکی
16.00 - 17.00
مرد نورما آبی
Office 8, Hall A
کلینیک دندانپزشکی16.00 - 17.00
Norma Blueman
Office 8, Hall A
کلینیک دندانپزشکی
16.00 - 20.00
مرد نورما آبی
Office 8, Hall A
کلینیک دندانپزشکی16.00 - 20.00
Norma Blueman
Office 8, Hall A
کلینیک دندانپزشکی
16.00 - 20.00
مرد نورما آبی
Office 8, Hall A
کلینیک دندانپزشکی16.00 - 20.00
Norma Blueman
Office 8, Hall A
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید
دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه شنبه یکشنبه
13.00 - 14.00
توانبخشی سرپایی
13.00 - 16.00
رابرت ون
Gym Arena
توانبخشی سرپایی13.00 - 16.00
Robert van Hex
Gym Arena
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
توانبخشی سرپایی
15.00 - 19.00
سو کالینز
Gym Arena
توانبخشی سرپایی15.00 - 19.00
Sue Collins
Gym Arena
16.00 - 17.00
توانبخشی سرپایی
16.00 - 19.00
رابرت ون
Gym Arena
توانبخشی سرپایی16.00 - 19.00
Robert van Hex
Gym Arena
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
برای دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام دپارتمان کلیک کنید